Świetlica szkolna

Świetlica czynna codziennie od godziny:

11.45 – 15.30 (na podstawie zgłoszenia)

Opłata za świetlicę szkolną wynosi 100,-kč/miesiąc.- Dzieciom, które korzystać będą ze świetlicy tylko dwa razy w tygodniu, opłata zaniża się na 50,-kč/miesiąc. Opłatę można uiścić przelewem bankowym lub czekiem  dwa razy w roku. Pierwszą sumę 400,-kč, która pokrywa okres wrzesień – grudzień, zapłacić należydo 31.10. bieżącego roku. 
 

INFORMACJE O ZAJĘCIACH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Świetlica szkolna jest spójnikiem między nauką w szkole a wychowaniem rodzinnym. Dziecko powinno w świetlicy przede wszystkim psychicznie i fizycznie odpocząć. Naszym pierwszorzędnym celem jest zaoferować dzieciom dostateczną ilość czasu na relaks i zabawę indywidualną oraz zaproponować im różne możliwości wykorzystania wolnego czasu.Zadaniem wychowawczyni jest wybrane przez ucznia zajęcie prowadzić lub korygować. Obowiązkiem ucznia jest zaś wybraną czynność dokończyć a używane pomoce za sobą posprzątać.
Rodzice odbierają dziecko ze świetlicy według potrzeby o którejkolwiek godzinie. Uczeń, który odchodzi do domu sam, opuszcza świetlicę o godzinie, którą rodzice podali na zgłoszeniu. Każdą zmianę należy zgłosić pisemnie. 
Jakiekolwiek uwagi związane z uczęszczaniem do świetlicy prosimy zgłaszać kierowniczce świetlicy. Jesteśmy gotowi przyjąć Państwa propozycje związane z pracą w świetlicy, by stworzyć spokojne, radosne i bezpieczne miejsce dla naszych dzieci. 

Plan dnia

Czasowe rozplanowanie zajęć w świetlicy

11.45 - 13.00  higiena osobista, psychohygiena, gry uspakajające, zajęcia dowolne 
13.00 - 13.30  zajęcia wypoczynkowe - pogadanki, rozmowy tematyczne, wspólne czytanie
13.30 - 14.30  zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, praktyczne, sportowe, przyrodnicze i muzyczne
 14.30 - 15.30 - zajęcia rekreacyjne
- dramatyzacje i zabawy towarzyskie                            
- gry według zainteresowań
- planszowe, quizy, krzyżówki i zagadk
- praca z komputerem 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SP im. H. SIENKIEWICZA W JABŁONKOWIE

Przesłania świetlicy szkolnej 

Praca w świetlicy szkolnej kieruje się dekretem nr 74/2005 dziennika ustaw, „o zájmovém vzdělávání", w brzmieniu prawomocnym. Świetlica szkolna nie jest kontynuacją procesu nauczania. Pełni funkcję pedagogiczno- wychowawczą wypływającą z zasad pedagogiki wolnego czasu i częściowo funkcję socjalną.
Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów 1-5 klasy szkoły podstawowej.           

Rada Pedagogiczna zatwierdziła Regulamin Wewnętrzny ŚSz dnia  26.8.2015

Regulamin wewnętrznyŚSz  jest ważny od dnia 2.9. 2015

Pełne brzmienie Regulamin Wewnętrznego ŚSz  w dyrekcji szkoły           

Świetlica jest czynna od godz. 11.45 do godz. 15.30 i służy wszystkim uczniom pierwszego stopnia. Do świetlicy zgłasza ucznia rodzic na podstawie pisemnego zgłoszenia, na którym podany jest czas pobytu dziecka w świetlicy, sposób powrotu do domu, kontakt na rodziców oraz informacja o ewentualnych problemach zdrowotnych dziecka.  Zwolnienie z zajęć w świetlicy możliwe jest na podstawie pisemnego usprawiedliwienia z datą i podpisem rodziców lub przez osobiste podjęcie dziecka. Bez poprzedniego usprawiedliwienia jest obecność zgłoszonego dziecka w zajęciach świetlicy obowiązkowa.  Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby do tego upoważnione. Pisemne upoważnienia wymagane są w przypadku: - samodzielnego wyjścia dziecka do domu (stałego lub jednorazowego); - odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.   Uczeń słucha wszystkich poleceń wychowawczyni oraz przestrzega zasad  regulaminu wewnętrznego świetlicy szkolnej. Bez zgody wychowawczyni nie opuszcza lokalu świetlicy ani budynku szkolnego. Uczeń szanuje wyposażenie świetlicy. Odpowiedzialność za szkody spowodowane niedbałym zachowaniem ucznia lub nieprzestrzeganiem regulaminu świetlicy przejmuje rodzic. Uczeń nie przynosi do świetlicy cennych przedmiotów lub większej sumy pieniędzy. Stratę lub poszkodzenie rzeczy osobistej zgłasza natychmiast wychowawczyni. Za stratę lub poszkodzenie przedmiotu wychowawczyni nie ponosi odpowiedzialności. Uczeń powinny jest zgłosić każde zranienie,  a wychowawczyni decyduje o dalszym postępowaniu ( sama zakłada opatrunek, zawiadamia rodziców, wzywa lekarza, robi zapis w księdze zranień).  W dniach wolnych od nauki świetlica szkolna jest nieczynna.  W dodatkowych dniach wolnych od nauki,  jak również wtedy kiedy dziecko nie bierze udziału w imprezach organizowanych przez świetlicę szkolną ( wyjazdy, ekskursje , kino itp) w świetlicy zapewnione są indywidulne zajęcia. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dziecka dba wychowawczyni odpowiednim wyborem zajęć i dotrzymywaniem zasad bezpieczeństwa.  Do zajęć w świetlicy wykorzystywane są: boisko gminne, sala gimnastyczna w czeskiej szkole, plac zabaw w ogródku oraz Ścieżka zbójnicka. Wychowawczyni zaznajamia dzieci z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa w poszczególnych pomieszczeniach i odpowiada za ich dotrzymywanie. Wychowawczyni podaje rodzicom informacje o zachowaniu dziecka  na bieżąco lub na wywiadówkach. Jeżeli dziecko nie zostanie podjęte ze świetlicy, wychowawczyni informuje rodziców telefonicznie i czeka na ich przyjście (w razie braku kontaktów z rodzicami informuje oddział socjalny lub Miejską policję).  Opłatę za świetlicę szkolną, która wynosi  100kč/miesiąc, płacą rodzice dwa razy w roku czekiem lub przelewem bankowym. Opłata obniża się, jeżeli dziecko korzysta ze świetlicy tylko dwa razy w tygodniu.  Zupełne zwolnienie od opłaty można uzyskać przez podanie pisemnej prośby do dyrekcji szkoły i po przedłożeniu odpowiednich dokumentów .

Danuta Ćmielowa 
kierowniczka świetlicy szkolnej

tel: 607 408 046 
dankacmiel@seznam.cz 


Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow