Nahoru

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

 
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
CZ.02.3.61/0.0/0.0./15_007/0000247
 
Žadatel:
Moravskoslezský kraj
 
Partneři projektu   
  
 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace·       
 •  Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace·        
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace·       
 •  Společně-Jekhetane, o.p.s.·        
 • Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace·       
 •  Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace·       
 •  Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace·       
 •  Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace·        
 • Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace·        
 • Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace·        
 • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace·        
 • Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná·        
 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Realizace projektu: 1.10. 2016 - 30.9.2019 
 
Financování projektu:
Zdroje financování projektu výše podílu v Kč:
Celkové způsobilé výdaje projektu: 36 755 894,65
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85%) 31 242 510,45
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%) 3 675 589,46
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%)1 837 794,74 
 
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.
 
Klíčové aktivity projektu

KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
 • doučování v neformálních klubech
 • kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT).
KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť 
 • odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog
 • pilotní ověření pozice koordinátor inkluze
KA 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta

KA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb
a rodiny ve vzdělávání

 • workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání (kluby rodičů na školách)
 • spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
 • informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
 • podpora rodičů při jednání s pedagogy a sociálními služby
KA 5: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - povinné aktivity 
 • DVPP
 • podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání
KA 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - volitelné aktivity 
 • DVPP
 • sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
 • vzájemné návštěvy na školách
KA 7: Řízení projektu 
  Projekt zavádí inkluzivní principy a prvky do partnerských škol a jeho aktivity pokrývají komplexní péči o cílovou skupinu žáků. Aktivity bude realizovat žadatel ve spolupráci s partnerskými organizacemi.
Přispěním všech aktérů, kteří se budou podílet na projektem podpořeném vzdělávání této cílové skupiny, vznikne síť krajských pracovišť, jejichž odborní pracovníci budou schopni poskytovat odpovídající odbornou péči a metodickou podporu všem zainteresovaným. Je třeba, aby pozornost byla věnována žákům, pedagogickým i nepedagogických pracovníkům, vedoucím pracovníkům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s
vnějšími subjekty (včetně zřizovatelů škol a neziskového sektoru).